Regulamin

Regulamin wypożyczalni samochodów Expressauto

 • 1

  Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu/użyczenia samochodów zawieranych przez Expressauto s.c. Ewa Dziennik, Sebastian Dziamskiw ramach wypożyczalni samochodów.

 • 2

  Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 21 lat posiada stałe miejsce zamieszkania, posiadająca ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy. Do kierowania pojazdem uprawnione są osoby wymienione w umowie. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy najmu samochodu bez podania przyczyny.

 • 3

  Wynajmujący pobiera kaucję zwrotną w kwocie: 500 zł. Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami i godzinami określonymi w umowie.

 • 4

  Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu/użyczenia. W przypadku braku zwrotu pojazdu, zostanie on obciążony wszelkimi kosztami, które wynajmujący poniesie w związku ze zwrotem pojazdu.

 • 5

  Najemca odbiera samochód czysty zewnętrznie i sprawny technicznie, z pełnym zbiornikiem paliwa i zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym. Zatankowany (samochód należy zatankować na najbliższej stacji paliw w okolicy wypożyczalni). Ewentualne uszkodzenie, zabrudzenia lub konieczność dopełnienia paliwa będą usuwane na koszt Najemcy. W przypadku zwrócenia zabrudzonego samochodu – pełne zdanie pojazdu będzie miało miejsce po oględzinach jego umyciu.

 • 6

  Przemieszczenie się wynajętego/użyczonego pojazdu poza granice RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego, oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty za ponadnormatywny przebieg km-zwaną opłatą za wyjazd za granicę. Wynajmujący/użyczający zastrzega całkowity brak zgody na wyjazd do krajów: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Estonia, Łotwa i wszystkich krajów nienależących do Unii Europejskiej ze względu na brak działającego tam AC. W przypadku złamania zakazu, najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5000 PLN (pięć tysięcy złotych) oraz wszelkimi kosztami mogącymi wystąpić z tytułu braku AC (kradzież samochodu, kolizja, wypadek, itp.)

 • 7

  Wszelkie koszty wynikające z awarii lub uszkodzenia pojazdu poza granicami RP, które nie obejmuje polisa AC i Assistance (Assistance wypożyczalni do 1000 km) w ograniczonym zakresie (w szczególności holowanie, auto zastępcze, powrót do kraju) pokrywa Najemca. W przypadku nie zgłoszenia lub nie otrzymania zgody na wyjazd za granicę, a zostanie stwierdzony fakt iż samochód przekroczył granice zostanie nałożona dodatkowa opłata na Najemcę w wysokości 1500 PLN netto.

 • 8

  W trakcie trwania najmu zabrania się w szczególności: holowania innych pojazdów najmowanym/użyczonym samochodem, przekraczania dopuszczalnej ładowności, palenia tytoniu, dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty opłaty wg. Załącznika nr 1 Regulaminu wypożyczalni. Wynajmujący/użyczający zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego w ASO oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami, a także ewentualną utrata gwarancji.

 • 9

  Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowania, opłaty za wjazdy do miast podczas użytkowania pojazdu i upoważnia do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z kopią umowy najmu.

 • 10

  Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego/użyczającego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący/użyczający zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  a) Braków w wyposażeniu samochodu lub jego częściopisanych w protokole przekazania samochodu;
  b) Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacja samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np.uszkodzenie lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii)
  c) Szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia;
  d) Likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;e) Odszkodowania za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą czy pasażera pojazdu.

 • 11

  W razie awarii samochodu Najemca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Wynajmującego/użyczającego. O ile w umowie nie postanowiono inaczej Wynajmujący/użyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na sutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.

 • 12

  Ilekroć w Regulaminie czy umowie najmu jest mowa o opłacie administracyjnej za szkodę, należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego/użyczającego w przypadku winy oraz współwiny Najemcy a także niezależnie od wysokości szkody poniesionej przez Wynajmującego/użyczającego, oraz niezależnie od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego/użyczającego.

 • 13

  Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenie samochodu. W przypadku zagubienia przez Najemcę (niezależnie od okoliczności) kluczyków do samochodu, dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych- zostanie on obciążony opłatami wg. Załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Jak również kosztami związanymi z postojem samochodu.

 • 14

  Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkody związane z uszkodzeniem szyb w pojeździe (wszelkie odpryski, pęknięcia) zniszczeniem czy też zabrudzeniem tapicerki i wnętrza pojazdu, a także uszkodzenia felg i opon.Najemca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie szkody, których wartość nie przekracza 1000 PLN netto, pokrywane będą w pełnej wysokości przez Najemcę.

 • 15

  W przypadku szkody, kolizji z OC sprawcy, innego uczestnika ruchu, wypożyczalnia nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostaje obciążony żadnymi kosztami, jednakże zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnych do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenie samochodu i dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu/użyczającemu. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody.

 • 16

  Najemca oświadcza, że w pełni przyjmuje warunki ogólne TowarzystwaUbezpieczeniowego, które zawarł wypożyczający z tytułu OC i AC. W każdym przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszelkie szkody, straty, uszkodzenia, zniszczenia, braki lub kradzieży pojazdu podczas jego użytkowania.

 • 17

  Najemca oświadcza, że został poinformowany iż podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy najmu pojazdu przez Expressauto – wyraża zgodę na skopiowanie dowodu osobistego i prawa jazdy - a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu oraz celach marketingowych związanych z promocją usług Expressauto. Najemcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz prawo do ich poprawiania.

 • 18

  Udział własny w szkodzie wynosi 2000 zł netto w przypadku stwierdzenia przez ubezpieczalnię szkody całkowitej udział własny wynosi 4000 zł netto.

 • 19

  Najemca ma obowiązek tankowania samochodu tylko na stacjach: Orlen, BP, Aral, Total, Lukoil, Lotos, Statoil, Shell. Zabrania się wlewania do samochodu paliwa z kanistrów, baniek. W przypadku stwierdzenia uzupełnienia samochodu niewłaściwym paliwem w wyniku czego uszkodzi się samochód najemca pokryje wszystkie koszty związane z usunięciem tej awarii.


Załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczalni - opłaty dodatkowe

ZDARZENIE OPŁATA
Zagubienie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie. 450 zł
Zagubienie kluczyka z pilotem do centralnego zamka. 900 zł
Palenie tytoniu oraz innych wyrobów tytoniowych. 200 zł
Uszkodzona szyba czołowa (porysowana, pęknięcia typu pajączka itp.) 900 zł
Zagubienie uszkodzenie kołpaka oryginalnego (dotyczy1 szt.) 120 zł
Brak panelu do radia. 300 zł
Zwrot poplamionej tapicerki samochodowej nadającej się do prania karcherem (siedzenia, boczki, sufitów) 250 zł
Uszkodzone, poplamione detergentami - przypalone od tytoniu itp. Tapicerka samochodu koszt zgodnie z wyceną autoryzowanego serwisu danej marki samochodu. Kosztorys serwisu
Zatankowanie paliwa z niezalecanej stacji paliw, lub wlewanie z nieznanego pochodzenia źródła (paliwa z kanistrów, baniek itp.) w wyniku, czego uszkodzi się układ paliwowy koszt zgodnie z wyceną autoryzowanego serwisu danej marki samochodu. Kosztorys serwisu

Zalecane stacje paliw

ODDZIAŁ PIŁA

ODDZIAŁ CHODZIEŻ

ODDZIAŁ WĄGROWIEC

FACEBOOK