Regulamin najmu

Regulamin wypożyczalni samochodów Expressauto

 • I
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1

  Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez ExpressAuto Sebastian Dziamski, Ewa Dziennik s.c., NIP 7642665029, Piła, ul. Kossaka 112 (zwana dalej Wynajmujący lub ExpressAuto), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu samochodów zawartych od dnia 10-04-2018 r. W razie sprzeczności treści umowy najmu z postanowieniami Regulaminu, postanowienia umowy najmu mają pierwszeństwo stosowania.

 • 2

  Najemcą może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331 KC lub osoba fizyczna, która ukończyła 24 lata, posiada stałe miejsce zamieszkania, ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy.

 • 3

  Jeżeli najemca samochodu zawarł umowę najmu w imieniu osoby prawnej lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331KC i ta osoba prawna lub jednostka organizacyjna odmówiła zapłaty opłat, kar, szkód jakie powstały w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu pojazdu, do ich uiszczenia zobowiązana jest osoba fizyczna, która zawarła tę umowę najmu w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

 • 4
  Do kierowania samochodem upoważniona jest wyłącznie osoba wymieniona w umowie, która zwana jest dalej Użytkownikiem. Użytkownikiem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 24 lata, posiadająca stałe miejsce zamieszkania oraz posiadająca ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy.
 • II
  ZAWARCIE UMOWY, KAUCJA, ZADATEK, WYDANIE POJAZDU
 • 1

  Warunkiem zawarcia umowy najmu jest spełnienie przez Najemcę warunków określonych w niniejszym Regulaminie (pkt. I ust. 2), podpisanie umowy wraz z Regulaminem oraz wpłata kaucji.

 • 2

  Tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wynajmującego mogących powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu pojazdu, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję gwarancyjną w kwocie 500 zł w dniu zawarcia umowy najmu.

 • 3

  Wynajmujący uprawniony jest do wykorzystania kaucji wpłaconej przez Najemcę w celu pokrycia czynszu, opłat, kar i szkód obciążających Najemcę w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu pojazdu.

 • 4

  Kaucja w części niewykorzystanej przez Wynajmującego podlega zwrotowi na rzecz Najemcy bez odsetek w dniu pełnego zdania pojazdu potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru.

 • 5

  Zwrot kaucji Najemcy nie oznacza, że Najemca dokonał całkowitego rozliczenia z Wynajmującym z tytułu czynszu, opłat, kar i szkód obciążających Najemcę w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu pojazdu.

 • 6

  Jeżeli Najemca nie dokona odbioru kaucji w gotówce, Wynajmujący może dokonać jej zwrotu przelewem lub przekazem pocztowym. W tej sytuacji kaucja zostanie pomniejszona o koszty prowizji bankowej za przelew/opłaty pocztowej za przekaz pocztowy.

 • 7

  Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu i jego bezpieczeństwo, czystego, z pełnym bakiem paliwa, ubezpieczonego.

 • 8

  Najemca wynajmuje samochód na czas określony w umowie najmu, wskazany w niej jako termin wydania i planowanego zwrotu pojazdu, z zastrzeżeniem, że najkrótszy okres najmu to doba.

 • 9
  Przedłużenie okresu najmu wskazanego w umowie możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego, o ile Najemca/Użytkownik zgłosi taką prośbę najpóźniej na 6 godzin przed upływem ostatniej doby planowanego okresu najmu.
 • 10

  Bieg okresu najmu rozpoczyna się i kończy zgodnie z datami określonymi w umowie. W przypadku niezgodności w/w dat z protokołem zdawczo-odbiorczym, za czas trwania najmu uważa się daty faktycznego odbioru oraz zdania pojazdu wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym pojazdu, o ile Najemca dokonał przedłużenia okresu najmu zgodnie z postanowieniami ust. 8. Niedokonanie przedłużenia okresu najmu, oznacza, że Najemca korzysta z pojazdu bezumownie od chwili upływu zadeklarowanej doby zakończenia najmu do chwili faktycznego zdania pojazdu. Za czas bezumownego korzystania z pojazdu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej wskazanej w pkt. VIII Regulaminu. Zwrot pojazdu w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie najmu nie powoduje zmiany umowy w zakresie czasu jej trwania i nie upoważnia Najemcy do żądania zwrotu uiszczonego czynszu najmu w części odpowiadającej wcześniejszemu zwrotowi.

 • 11
  Z chwilą faktycznego odbioru samochodu, Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika, aż do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.
 • 12

  Najemca odbiera samochód czysty zewnętrznie i sprawny technicznie zgodnie protokołem wydania i zobowiązuje się do zwrotu pojazdu w stanie nieuszkodzonym ponad normalne zużycie będące wynikiem prawidłowej eksploatacji pojazdu. Ewentualne uszkodzenia lub zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.

 • 13

  Wynajmujący zastrzega, że w przypadku, gdy przed zawarciem umowy najmu pojazdu, dokonywana jest rezerwacja samochodu (np. z dużym wyprzedzeniem czasowy lub w okresie wiosenno-letnim na samochody osobowe cieszące się dużym zainteresowaniem), Wynajmujący może uzależnić dokonanie rezerwacji od uiszczenia przez osobę jej dokonującą zadatku w wysokości 200 zł. W przypadku zawarcia umowy najmu na okres zgodny z terminem rezerwacji, uiszczony zadatek podlega zaliczeniu na poczet czynszu najmu. W sytuacji, gdy umowa najmu nie zostanie zawarta zgodnie z uczynioną rezerwacją z przyczyn leżących po stronie osoby dokonującej rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 • III
  ZASADY KORZYSTANIA Z POJAZDU
 • 1

  W czasie użytkowania Najemca i/lub odpowiednio Użytkownik zobowiązani są do:

 • 1.1

  Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, dokument potwierdzający najem samochodu);

  1.2

  Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów i kluczyków, a także pozostawianie pojazdu, w miarę możliwości, na parkingu strzeżonym/posesji zamykanej).

  1.3

  Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy odpowiedniego do warunków pogodowych, sprawdzanie stanu oraz ciśnienia w oponach, a także prawidłowego działania świateł).

  1.4

  Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym.

  1.5

  Utrzymywaniu samochodu w należytej czystości, a także korzystania z pojazdu z zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji.

  1.6

  Przestrzegania przepisów i zasada ruchu drogowego.

  1.7

  Respektowania wskazań kontrolnych wyświetlanych przez system pojazdu.

  1.8

  Tankowania samochodu wyłącznie na stacjach Orlen, BP, Aral, Total, Lukoil, Lotos, Statoil, Shell, Circle K.

  1.9
  Niezwłocznego informowania Wynajmującego o wszelkich problemach technicznych z samochodem (m.in. awarie, kolizje, wypadki), kradzieży, a także o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających zwrot samochodu w planowanym terminem zwrotu wskazanym w umowie.
 • 2

  Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na wynajętym samochodzie.

 • 3

  W trakcie trwania najmu zabrania się w szczególności:

 • 3.1

  holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem;

  3.2

  przekraczania dopuszczalnej ładowności;

  3.3

  palenia tytoniu w samochodzie;

  3.4

  dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego;

  3.5

  przewożenia zwierząt bez zgody Wynajmującego,

  3.6

  przewożenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych,

  3.7

  korzystania z pojazdu poza granicami, RP, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 4.

 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej przewidzianej w punkcie VIII Regulaminu.

 • 4

  Przemieszczanie się wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Wynajmującego oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty przewidzianej w cenniku Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega z góry brak zgody na wyjazd samochodu do krajów: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Estonia, Łotwa i wszystkich krajów nienależących do Unii Europejskiej. Naruszenie niniejszego postanowienia zagrożone jest karą umową określoną w punkcie VIII Regulaminu.

 • 5

  Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty za wjazd do miast powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu i upoważniania Wynajmującego do przekazania wszelkim podmiotom dochodzącym zapłaty z tych tytułów danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Obsługa każdego zapytania ze strony podmiotów wiąże się z dodatkową opłatą określoną w pkt. VIII, którą Najemca zobowiązuje się uiścić Wynajmującemu.

 • IV
  OPŁATY
 • 1
  Wynajmujący określa w cenniku dostępnym w siedzibie Wynajmującego oraz na stronie www.expressauto.com.pl stawki czynszu najmu poszczególnych typów pojazdów wraz ze wskazaniem limitu kilometrów możliwych do przejechania w ramach ustalonej dobowej stawki czynszu najmu. Ponadto w cenniku określona została stawka za przejechanie 1 km powyżej ustalonego limitu kilometrów.
 • 2
  Czynsz najmu naliczany jest za każdą rozpoczętą dobę najmu. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia płatności za kolejną dobę.
 • 3

  Czynsz najmu pobierany jest z góry za deklarowany okres najmu według stawki z dnia zawarcia umowy najmu.

 • 4

  Na podstawie protokołu odbioru sporządzanego w chwili pełnego zdania pojazdu, Wynajmujący określa faktyczny okres najmu, ilość kilometrów przejechanych przez Najemcę w tym okresie, ewentualnie ustala okres bezumownego korzystania z pojazdu. Na tej podstawie Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty (zgodnie z cennikiem) czynszu najmu za wydłużony okres najmu i/lub opłaty za bezumowne korzystanie z pojazdu (jeśli ta sytuacja wystąpiła) oraz opłaty za przekroczenie limitu kilometrów, jeżeli do niego doszło.

 • V
  ZWROT POJAZDU
 • 1

  Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód oraz kluczyki od samochodu i dokumenty samochodu w mieście, w którym nastąpiło wydanie pojazdu w godzinach pracy Wynajmującego. Zwrot pojazdu w innym miejscu lub poza godzinami pracy może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz uiszczeniu opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem określonej w pkt. VIII Regulaminu.

 • 2

  Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu czystego zewnętrznie i wewnątrz (samochód musi zostać starannie umyty na zewnątrz, posiadać nabłyszczone plastiki zewnętrzne, być odkurzony i wymyty w środku), sprawnego technicznie, z pełnym zbiornikiem paliwa (samochód należy zatankować na najbliższej stacji paliw w okolicy Wypożyczalni) i w stanie nieuszkodzonym. W przypadku zwrócenia zabrudzonego samochodu (w tym samochodu umytego niestarannie, czy jedynie opłukanego), Najemca zostanie obciążony karą umowną określoną w punkcie VIII Regulaminu, a pełne zdanie pojazdu wraz z podpisaniem protokołu odbioru będzie miało miejsce po umyciu samochodu przez Wynajmującego.

 • 3

  Pełne zdanie pojazdu zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze samochodu lub podpisania protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu (np. z powodu konieczności umycia brudnego samochodu zwróconego przez Najemcę, co skutkuje przesunięciem pełnego zdania pojazdu), Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując jednostronnie protokół odbioru.

 • 4

  Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. W przypadku naruszenia w/w zobowiązania Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami brakującego paliwa.

 • VI
  AWARIE, USZKODZENIA, WYPADKI, KRADZIEŻ
 • 1
  W razie awarii, uszkodzenia pojazdu, kolizji, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, a także innych zdarzeń losowych mających wpływa na stan pojazdu, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu pod numerem telefonu 530 204 444 oraz postępowania według instrukcji Wynajmującego oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • 2

  W razie kolizji, wypadku, kradzieży pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu także najbliższej jednostce Policji. Najemca zobowiązany jest uzyskać i przestawić Wynajmującemu poświadczenie od Policji przyjęcia zgłoszenia. Wszelkie szkody niezgłoszone Policji będą likwidowane w całości na koszt Najemcy.

 • 3

  W razie kolizji, wypadku Najemca zobowiązany jest także sporządzić protokół zdarzenia zgodnie ze wzorem załączonym do dowodu rejestracyjnego oraz uzyskać informacje o danych osobowych, adresowych, ubezpieczenia OC innych osób uczestniczących w zdarzeniu, a w szczególności kierowcy pojazdu, z którym kolizja, wypadek miał miejsce.

 • VII
  UBEZPIECZENIE POJAZDÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY ZA SZKODY
 • 1
  Z chwilą faktycznego odbioru samochodu, Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za wszelkie szkody (w tym przeróbki, zmiany), aż do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.
 • 2

  Samochód posiada ubezpieczenie OC oraz AC z zastrzeżeniem, że:

 • 2.1

  wszelkie szkody w wysokości do 2.000 zł netto nie są pokrywane z ubezpieczenia i do ich pokrycia zobowiązany jest Najemca, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

  2.2

  2.2. w przypadku, gdy szkoda przewyższa 2.000 zł netto, Najemca zobowiązany jest do jej pokrycia w wysokości 2.000 zł netto, pozostała część szkody jest pokrywana z ubezpieczenia OC lub AC.

 • 3

  W przypadku, gdy Najemca kwestionuje wysokość szacowanej przez Wynajmującego szkody, sporządzany jest przez serwis kosztorys usunięcia szkody. Koszty takiego kosztorysu są ponoszone przez Najemcę niezależnie od konieczności pokrycia kosztów usunięcia samej szkody.

 • 4

  Bez względu na wysokość szkody, Najemca odpowiada w pełnej wysokości za szkody w następujących sytuacjach:

 • 4.1

  umyślnego uszkodzenia pojazdu,

  4.2

  uszkodzenia szyby,

  4.3

  uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy,

  4.4

  szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu lub Regulaminem do prowadzenia samochodu,

  4.5

  kradzieży samochodu, w przypadku, gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu,

  4.6

  kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,

  4.7

  innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych,

  4.8

  gdy zakład ubezpieczeń odmówił pokrycia szkody z ubezpieczenia,

  4.9

  przeróbki, zmiany pojazdu

 • 5

  W przypadku szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność do kwoty 2.000 zł netto (zgodnie z postanowieniami ust. 2.1.) oraz w sytuacjach wskazanych w ust. 4, Najemca zostanie obciążony dodatkowo opłatą administracyjną rekompensującą Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych z dokonaniem naprawy pojazdu w wysokości wskazanej w pkt. VIII Regulaminu.

 • 6

  Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów. W przypadku zagubienia przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków samochodu, dowodu rejestracyjnego pojazdu, tablicy rejestracyjnej zostanie on obciążony karą umowną wskazaną w pkt. VIII Regulaminu.

 • 7

  W przypadku szkody, kolizji, awarii, itp. Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów Najemcy.

 • 8

  Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i dokumenty Wynajmującemu. W przypadku braku zgłoszenia szkody, wraz z pełną dokumentacją wymaganą przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zostanie on obciążony w pełni kosztami szkody.

 • 9

  W przypadku szkody powstałej w trakcie najmu i rozliczonej w ciężar polisy OC lub AC Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną za obsługę szkody wskazanej w pkt. VIII Regulaminu.

 • 10
  W przypadku szkody powstałej w trakcie najmu i rozliczonej w ciężar polisy AC Wynajmującego, Najemca zostanie, niezależnie od opłaty wskazanej w ust. 9, obciążony karą umowną wynoszącą 4.000 zł netto, o ile zakład ubezpieczeń stwierdzi szkodę całkowitą pojazdu.
 • 11

  W razie awarii samochodu Najemca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej. Wynajmujący podejmie próbę naprawy samochodu, a w przypadku unieruchomienia wynajmowanego pojazdu na okres dłuższy niż 24h zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń:

 • 11.1

  utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej;

  11.2

  Unieruchomienia pojazdu poza terytorium RP;

  11.3

  Uszkodzenia samochodu z winy, a także współwiny Najemcy lub osoby kierującej pojazdem;

  11.4

  Szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba, że uniemożliwiają one korzystanie z pojazdu, a za ich powstanie nie odpowiada Najemca;

  11.5

  Przebicia opony

 • VIII
  KARY I OPŁATY
 • 1

  Poniższa tabela określa wysokość kar i opłat należnych Wynajmującego w związku z zaistnieniem zdarzeń określonych w niniejszym Regulaminie.

  ZDARZENIE WYSOKOŚĆ KARY/OPŁATY (brutto)
  1 Pkt. II ust. 10 bezumowne korzystanie z pojazdu Stawka najmu + 200 zł za każdą dobę
  2 Pkt. III ust. 3 holowanie innych pojazdów, przekraczanie dopuszczalnej ładowności, dokonywanie przeróbek, przewożenie zwierząt bez zgody Wynajmującego, przewożenie materiałów łatwopalnych, wybuchowych 500 zł
  3 Pkt. III ust. 3 korzystanie z pojazdu poza granicami RP bez zgody 200 zł
  4 Pkt. III ust. 4 opłata dodatkowa za zgodę na wyjazd poza granice RP 50 zł
  5 Pkt. III ust. 4 wyjazd do kraju objętego zakazem 1000 zł
  6 Pkt. III ust. 5 opłata za obsługę mandatów/zapytań Pkt. III ust. 5 opłata za obsługę mandatów/zapytań
  7 Pkt. V ust. 1 opłata za niestandardowy odbiór/zwrot samochodu - czas 50 zł
  8 Pkt. V ust. 1 opłata za niestandardowy odbiór/zwrot samochodu - miejsce 1 zł/ km (liczony od lokalizacji Wynajmującego, gdzie odbiór/zwrot miał nastąpić)
  9 Pkt. V ust. 2 zwrot zabrudzonego samochodu 40 zł – samochód osobowy, Bus furgon, 50 zł – Bus 9 osób, 60 zł - Bus Kontener
  10 Pkt. V ust. 4 brak paliwa w baku Rzeczywisty koszt dotankowania
  11 Pkt. VII ust. 5 opłata administracyjna – naprawa samochodu do 2.000 zł Stawka za jedną dobę najmu pojazdu
  12 Pkt. VII ust. 6 zagubienie kluczyków 1000 zł
  13 Pkt. VII ust. 6 zagubienie dowodu rejestracyjnego 500 zł
  14 Pkt. VII ust. 6 zagubienie tablicy rejestracyjnej 500 zł
  15 Pkt. VII ust. 9 opłata administracyjna – likwidacja szkody z OC/AC Wynajmującego Stawka za jedną dobę najmu pojazdu
  16 Pkt. VII ust. 9 kara umowna za szkodę całkowitą z AC 4.000 zł netto
 • 2

  Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w KC lub niniejszym Regulaminie.

 • 3

  Kary umowne, opłaty do których zapłaty zobowiązany jest Najemca na mocy postanowień niniejszego Regulaminu, mogą być pokrywane z kaucji gwarancyjnej wpłaconej przez Najemcę w chwili zawarcia umowy.

 • 4

  Cennik określa opłaty jakie pobierane są przez Wynajmującego za świadczenie usług dodatkowych związanych z najmem pojazdów (wynajem fotelików, nawigacji, itp.).

 • IX
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 1

  Strony zobowiązują się niezwłoczne do zawiadamiania o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.

 • 2

  Najemca potwierdzając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oświadcza jednocześnie, że:

 • 2.1

  Podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;

  2.2

  Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  2.3

  Posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;

 • 3

  Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania powoda.

 • X
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 1

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ExpressAuto Sebastian Dziamski, Ewa Dziennik s.c., NIP 7642665029, Piła, ul. Kossaka 112.

 • 2

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy najmu samochodu, dla celów podatkowych, rachunkowych, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, mediacyjnych, prowadzenia analiz statystycznych, likwidacji szkód komunikacyjnych, dla celów archiwizacyjnych.

 • 3

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ExpressAuto.

 • 4

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest ExpressAuto Sebastian Dziamski, Ewa Dziennik s.c. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione także podmiotowi obsługującemu ExpressAuto platformę informatyczną do obsługi prowadzonej działalności oraz innym podmiotom wspierającym prowadzoną działalność gospodarczą ExpressAuto (np. biuro rachunkowe). Pani/Pana dane będą także udostępniane podmiotom – zakładom ubezpieczeń, organom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. Policja), a także podmiotom dochodzącym zapłaty obciążających Najemcę opłat i kar – zgodnie z postanowieni pkt. III ust. 5 Regulaminu.

 • 5

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 • 6

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

 • 7

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zalecane stacje paliw

SIEDZIBA FIRMY PIŁA

Wypożyczalnia Samochodów
Pomoc Drogowa

ODDZIAŁ CHODZIEŻ

ODDZIAŁ POZNAŃ

ODDZIAŁ WĄGROWIEC


POMOC DROGOWA - DZWOŃ 530-204-444 24H

pomoc drogowa piła

FACEBOOK